Geodet prichádza na stavbu prvý, odchádza posledný

Geodet zememerač

Bez zememerača (geodeta) sa ťažko obíde akékoľvek stavba, zápis do katastra, kolaudačný proces alebo podobná operácia. Určite sa na neho musíte obrátiť zakaždým, keď vám nie je presne jasné, kde sú hranice vašeho pozemku alebo stavby.

Vytyčovanie pozemku vykonáva geodet podľa existujúcich geometrických plánov, podkladov z katastra a podobne. Na základe hlavných bodov vypracuje protokol a kópiu dostane taktiež príslušný katastrálny úrad. Mapy a geometrické plány sa dnes dajú vyrábať klasicky analógovo alebo aj digitálne. Povedzme si na tomto mieste, kedy presne potrebujeme expresné služby geodeta:

  1. Pri zápise novej budovy do katastra. Stavba musí byť pevne spojená s podkladom, ohraničená a zastrešená. Samozrejmosťou sú údaje ako poloha, tvar, výmera a číslo nehnuteľnosti.
  2. Pri zápise ešte nedokonečnej budovy. Samozrejme, ešte pred zhotovením stavby chce stavebník dostať úver, takže ak čestne vyhlási, a podá dôkaz o stavbe, je možné jeho nehnuteľnosť zapísať do katastra aj skôr.
  3. Pri kolaudácii. Pri každom kolaudačnom schvaľovaní je povinnosťou geometrický plán, takže tu je všetko jasné.
  4. Pri nejasnostiach vo vlastníctve pozemkov. Logicky, ak nie je konkrétna parcela presne geometricky vyznačená a medzi spoluvlastníkmi existujú pochybnosti a nezrovnalosti, treba zavolať odborníka, ktorý sa na vec pozrie z technického hľadiska. Dobrý geodet dokáže určiť hranicu medzi spornými pozemkami susedov, ktorí musia byť všetci upovedomení.
  5. Pri rozdeľovaní alebo zlučovaní pozemku. Keďže o týchto úkonoch musí vedieť príslušný katastrálny úrad, vyjadrenie geodeta je vždy podmienkou.
  6. Pri zriadení vecného bremena. Niektoré nehnuteľnosti sú obmedzené pri ich používaní vecným bremenom (napríklad prístup cez váš pozemok, právo na vstup kvôli údržbe vedľajšej nehnuteľnosti apod.). Geometrický plán je vždy súčasťou zmluvy o vecnom bremene.