UJS

Základné údaje o Univerzite Jána Selyeho v Komárne:

– zriadená zákonom z 23. októbra 2003
– vyučuje sa najmä v maďarskom jazyku, ale kladie sa dôraz samozrejme aj na slovenčinu,
angličtinu, nemčinu a ostatné jazyky
– poskytuje sa tu štandardné trojstupňové štúdium
– hodnotí sa podľa kreditového systému, na základe Bolonskej zmluvy

Základnými kameňmi školy sú:
– Pedagogická fakulta
– Ekonomická fakulta
– Fakulta reformovanej teológie

Riadicimi a kontrolnými orgánmi sú podľa zvyklosti:
– Akademický senát
– Správna rada
– Rektor na čele rektorátu
– Vedecká rada

Najdôležitejšie služby pre študentov poskytujú
– Univerzitná knižnica
– Centrum informačných služieb
– Študentské domovy UJS

Po rektorovi sú najdôležitejšími funkcionármi na rektoráte:
– prorektor pre vedu, výskum a akreditáciu
– prorektor pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov
– prorektor pre rozvoj
– prorektor pre zahraničné vzťahy a informatizáciu
– kvestor a jeho sekretariát

Správna rada UJS má 14 členov a ide o významné osobnosti so vzťahom k regiónu, kde sa Univerzita nachádza. Členov navrhuje rektor, minister školstva a akademický senát.

Vedecká rada má približne 15 členov, z ktorých väčšina je interných a ostatní sú externí členovia. Ide o osobnosti s najvyšším akademickým vzdelaním a najväčšie autority na škole. Predsedá im rektor.

Študentská samospráva sa obmieňa častejšie. Podľa európskych tradícií majú zástupcovia študentov prístup ku všetkým potrebným informáciám a orgánom Univerzity Jána Selyeho v Komárne.